fbpx
Cart is empty

Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Definities
Opdrachtnemer is de eenmanszaak Op Adem Utrecht, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “Op Adem”, met KvK-nummer 81080085.
Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Op Adem opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht is de vastlegging van de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden en/of de totstandbrenging en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

1.2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere (inkoop)voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s) waarop Op Adem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Op Adem in het kader van de/ een opdracht ingeschakelde derde(n).
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Op Adem zijn aanvaard.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Op Adem en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien Op Adem niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Op Adem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3. Deponering algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld. De opdrachtgever met wie eerder op onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt ter zake van latere overeenkomsten met de opdrachtgever geacht met de toepasselijkheid van de alsdan laatst gedeponeerde en gepubliceerde versie van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen, voorcalculaties etc., retourplicht
2.1 Alle offertes, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen van Op Adem zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
2.2 Offertes van Op Adem zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht benodigde informatie heeft gegeven. De van de offerte etc. deel uitmakende documenten en gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van Op Adem. Bij niet totstandkoming van de opdracht dient de opdrachtgever de documenten en gegevens op eerste verzoek aan Op Adem te retourneren, zonder kopieën daarvan te behouden, te gebruiken of aan derden te verstrekken.
2.3Op Adem is alleen aan de offerte(s) gebonden als de aanvaarding ervan door de Opdrachtgever schriftelijk (of per e-mail) is bevestigd, mits binnen de eventueel in de offerte voor aanvaarding gestelde termijn.
2.4 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
2.5 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Op Adem er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Op Adem anders aangeeft. Bij mondelinge (telefonische) wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht worden volledig aan Opdrachtgever doorbelast.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Op Adem niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.7 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Contractduur en uitvoeringstermijn
3.1 De overeenkomst tussen Op Adem en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Op Adem derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Op Adem dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De gebondenheid aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de Opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Op Adem in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de opdracht.

Op Adem behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Op Adem de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Op Adem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Op Adem worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Op Adem zijn verstrekt, heeft Op Adem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Op Adem ter beschikking heeft gesteld. Op Adem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Op Adem is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Op Adem gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Op Adem daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
4.1 Op Adem zal de op grond van de opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Adem heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Op Adem bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Binnen de grenzen van het redelijke zal Op Adem aan wijzigingen meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door Op Adem te leveren prestatie daardoor niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.
4.2 Op Adem heeft het recht, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden wanneer dit een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Indien Op Adem bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever omtrent de inschakeling van derden te overleggen.
4.4 Indien door Op Adem of door Op Adem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.5 Op Adem is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid en onvolledigheid van de gegevens Op Adem bekend hoorden te zijn.
4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Op Adem de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat zaken en gegevens die Op Adem naar haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de opdracht, voldoende, tijdig en in de gewenste vorm beschikbaar zijn en staat voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan, ook indien zij van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever is gehouden er zelf voor zorg te dragen kopieën van deze zaken te behouden.
4.8 De opdrachtgever en Op Adem zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.9 Direct na het einde van de opdracht dienen beide partijen de in hun bezit zijnde gegevens en zaken van de andere partij terug te geven, onder voorbehoud dat Op Adem van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie voor de administratie mag achterhouden.
4.10 Bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de werkzaamheden op kantoor van de opdrachtgever, voorziet hij Op Adem kosteloos van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die nodig en nuttig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ten aanzien van de beschikbaar gestelde computerfaciliteiten, is de opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures. Op Adem zal viruscontroleprocedures op eigen apparatuur toepassen wanneer zij van de faciliteiten van de opdrachtgever gebruik maakt.
4.11 De opdrachtgever zal voldoende en bekwaam personeel inzetten om Op Adem in staat te stellen haar werkzaamheden te verrichten. Indien de opdrachtgever het benodigde personeel niet kan inzetten, is de opdrachtgever verplicht om aanvullend of ander kundig personeel in te zetten.
4.12 Het risico voor beschadiging of tenietgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer en transmissie van data door middel van het (vaste of mobiele) telefoon- of kabelnet of vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel, is steeds voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Op Adem.
4.13 Het risico ter zake schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever bewerkte of aan, op of in andere (on)roerende zaken aangebracht zaken is steeds voor de opdrachtgever.

Artikel 5. (Druk-)proeven, plannen van aanpak, actieplannen en voorstellen
5.1 De opdrachtgever is gehouden de door Op Adem aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven, analyses, adviezen, plannen van aanpak, actieplannen, campagnes en formats zorgvuldig en deze met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en gecorrigeerd of goedgekeurd te retourneren.
5.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Op Adem de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in dit artikel genoemde verplichting(en) geldt dit als goedkeuring in de zin van het voorgaande lid.

Artikel 6. Inhoud van overeenkomst en wijzigingen opdracht
6.1 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door Op Adem verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Op Adem de noodzakelijke aanpassingen aan in de opdracht van de Opdrachtgever. Hieruit volgend meerwerk en extra kosten brengt Op Adem als een aanvullende opdracht in rekening bij Opdrachtgever in rekening.
6.4 In afwijking van lid 3, brengt Op Adem geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Op Adem kunnen worden toegerekend.
6.5 Indien Op Adem tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van
Op Adem het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen Op Adem en de Opdrachtgever.
6.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Op Adem gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Op Adem bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
6.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Op Adem een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding
7.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Op Adem zal Op Adem in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Op Adem extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
Op Adem anders aangeeft.
7.2 Op Adem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Op Adem ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Op Adem kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.3 Voorts is Op Adem bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Op Adem kan worden gevergd.
7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Op Adem op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Op Adem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.5 Indien Op Adem tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Op Adem gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Op Adem vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Op Adem op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Op Adem is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Op Adem geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Op Adem niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf vanOp Adem of van derden daaronder begrepen. Op Adem heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Op Adem haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Op Adem kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Indien Op Adem ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Op Adem gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
8.5 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, noch ontstaat in die gevallen voor Op Adem een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9. Tarieven, declaratie en kosten
9.1In het tarief van Op Adem zijn inbegrepen de administratiekosten en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten declareert Op Adem volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Op Adem de werkelijk bestede tijd in rekening.
9.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden op de factuur apart vermeld en zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
9.3 Als Op Adem met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Op Adem niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9.4 Het door Op Adem in rekening te brengen honorarium wordt op basis van de uurtarieven van Op Adem in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De tarieven worden periodiek bijgesteld. Werkzaamheden die ten behoeve van de opdracht in het weekend of in de avond worden verricht, worden op basis van 150% van het normale uurtarief verrekend.
9.4 Op Adem mag bij jaar overschrijdende werkzaamheden – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte inflatiepercentage in het voorgaande jaar. Uiterlijk voor 31 januari van ieder kalenderjaar zal Op Adem Opdrachtgever in voorkomend geval schriftelijk van deze verhoging op de hoogte stellen.
9.6 Tenzij met de cliënt andere afspraken zijn gemaakt declareert Op Adem na afloop van iedere maand de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten conform de door haar gehanteerde tarieven alsmede BTW.
9.7 De door Op Adem gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van declaraties van ingeschakelde derden, reis- en vervoerskosten, materiaalkosten en verzend- en verzekeringskosten.
9.8 Indien de uitvoering van de opdracht door Op Adem wordt opgeschort of beëindigd, heeft Op Adem recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 10. Betaling en incasso
10.1 Betalingstermijn.
Declaraties dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening in euro’s op de door Op Adem aangewezen rekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie. Op Adem is gerechtigd periodiek te factureren.
10.2 Voorschot.
Op Adem kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen de opdrachtgever uiteindelijk aan Op Adem is verschuldigd. De hoogte van het door de opdrachtgever te betalen voorschot wordt door Op Adem vastgesteld aan de hand van het te verwachten honorarium over het eerstvolgende kwartaal en de te verwachten kosten (zoals bijvoorbeeld drukwerk, tekstschrijver, ontwikkelingskosten design) etc. Indien de omvang van de werkzaamheden, of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven is Op Adem gerechtigd aanvullende voorschotten te verlangen.
10.3 Betwisting van declaratie.
Indien naar het oordeel van de Opdrachtgever het door Op Adem in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist is (zijn), dient de Opdrachtgever Op Adem daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Op Adem verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Betalingsverzuim.
Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. In geval van betalingsverzuim is Op Adem – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Op Adem niet over dan nadat de Opdrachtgever een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen.

Op Adem heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Op Adem kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Op Adem kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Rente en incassokosten.
In geval van betalingsverzuim heeft Op Adem met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Daarnaast heeft Op Adem recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen. De buitengerechtelijke kosten worden, indien de werkelijke kosten lager zijn, gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van euro 250, exclusief omzetbelasting.

Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Op Adem echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

In geval van liquidatie, faillissement, executoriaal beslag onder of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Op Adem op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Intellectueel eigendom en auteursrechten
11.1 Op Adem behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op Adem heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.2 Alle door Op Adem geleverde zaken als plannen, ontwerpen, aanpak, schetsen, tekeningen, films, plannen, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Op Adem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Op Adem verstrekt voor het gebruik hiervan een licentie aan opdrachtgever. Op Adem is en blijft, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht op bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Dit geldt ook indien de desbetreffende werken, werkzaamheden of gerelateerd zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
11.3 De opdrachtgever verkrijgt slechts gebruiksrechten beperkt tot de duur van de opdracht, behoudens voor zover het gebruik strikt is beperkt tot raadpleging door de bij de opdrachtgever werkzame personen en afdeling(en) die bij de opdracht betrokken zijn geweest ten behoeve van implementatie in het kader van het in de opdracht omschreven specifieke doelen. De opdrachtgever dient deze na afloop van de opdracht aan Op Adem te retourneren, zonder kopieën behouden te hebben of aan anderen ter beschikking te hebben gesteld.
11.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een ander manier te bezwaren.
11.5 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
11.6 De opdrachtgever garandeert Op Adem dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden van welke aard dan ook, dan wel op andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Op Adem zowel in buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken. De opdrachtgever stelt zich garant voor de daarbij door Op Adem redelijkerwijs te maken kosten van juridische bijstand.
11.7 Op Adem staat er jegens opdrachtgever voor in, dat bij aanvang van de uitvoering van de opdracht gebruikte of overlegde werken (adviezen, documentatie, handleidingen, artikelen, een en ander in de breedste zin van het woord) haar (intellectuele) eigendom zijn, dan wel dat zij daar uit anderen hoofde ten behoeve van de opdracht gebruik van mag maken. Indien een derde desalniettemin de opdrachtgever aanspreekt in verband met een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dient de opdrachtgever daarvan onmiddellijk melding te maken.
11.8 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Op Adem te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Op Adem openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
11.9 Door overtreding van het in lid 4 gestelde is de opdrachtgever in verzuim en verbeurt zij aan Op Adem een direct opeisbare boete van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van Op Adem op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor Op Adem daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 12. Onderzoek, reclames en klachten
12.1 Een reclame met betrekking tot de door Op Adem verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na het moment van afleveren, respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Op Adem mede te delen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Op Adem er adequaat op kan reageren.
12.2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Op Adem mede te delen.
12.3 Behoudens de in dit artikel genoemde gevallen komt aan de opdrachtgever nooit enig recht van reclame toe. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
12.4 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
12.5 Als een klacht terecht is, heeft Op Adem de keuze tussen aanpassing van het bedrag van haar declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van het deel van de werkzaamheden of leveringen waarvan het resultaat is afgekeurd. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Op Adem aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Voor de aanvaarde opdrachten heeft Op Adem een inspanningsverplichting. Indien Op Adem aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.
13.2 Iedere aansprakelijkheid van Op Adem zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.
13.3 Op Adem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Op Adem is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel als de Opdrachtgever het prototype, de drukproef of iets vergelijkbaars heeft goedgekeurd. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is vervuld. Bij nalaten hiervan vervalt de aansprakelijkheid van Op Adem
13.4 Aansprakelijkheid van Op Adem voor schade van de Opdrachtgever wordt in alle gevallen volledig uitgesloten, zowel voor directe schade, indirecte schade als andere vormen van schade, behoudens indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Op Adem een bedrag uitkeert.

Artikel 14. Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Op Adem voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Op Adem toerekenbaar is. Indien
Op Adem uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Op Adem zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Op Adem zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Op Adem en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1Op Adem en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Op Adem, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegeven in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.
15.2 Indien Op Adem volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van schade die hierdoor is ontstaan.
15.3 Op Adem heeft, zolang hiermee geen vertrouwelijke inhoudelijke informatie wordt geopenbaard, het recht in algemene bewoordingen de naam van haar opdrachtgevers en de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden te vermelden op haar website en in (commerciële) uitlatingen aan (potentiele) klanten.
15.4 Bij overtreding van een der bepalingen uit deze overeenkomst, hoe gering of verwijtbaar ook, verbeurt Opdrachtgever aan Op Adem per overtreding een onverwijld opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5000,— (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en een maximum van € 25.000,— (zegge: vijfentwintigduizend euro) zulks onverminderd het recht van Op Adem nakoming van onderhavige overeenkomst te vorderen en/of daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd of kantoor houdt, zijnde rechtbank Gelderland, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Niettemin heeft Op Adem het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Op Adem in elk geval drie maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs geacht kon worden bekend te zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Shopping Basket

Download gratis ons boek!

Ontdek de adem als makkelijkste manier om tot rust te komen en focus te hervinden.
+ Ademoefeningen om te kalmeren
+ Geleide meditaties voor innerlijke rust
+ Video en audio oefeningen
+ 4 spirituele talen

Schrijf je in en ontvang het boek en onze updates direct in je mailbox.